سامانه پیشنهادات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

معیارهای پذیرش پیشنهاد(Inclusion Criteria)

 • افزايشحسنشهرتدانشگاه
 • کاهش هزینه
 • وجود خلاقیت و ابتکار در پیشبرد اهداف سازمانی
 • ارائه راههاي مطلوب براي استفاده از ظرفيتهاي بالقوه دانشگاه
 • ارتقا سطح کارایی و کیفیت خدمات
 • تسهیل و تسریع انجام امور
 • جلب حمایت و مشارکت عمومی
 • افزایش رضایت مندی ارباب رجوع
 • بازداری از دوباره کاری
 • تغییر، بازنگری و اصلاح در مقررات و آئین نامه ها
 • بهبود رفاه و کیفیت زندگی کاری پرسنل
 • درآمدزایی

معیارهای رد پیشنهاد(Exclusion Criteria)

 • تکراری بودن
 • سودمند نبودن (هزینه بیش از مزایا)
 • عدم بنیه علمی، فنی و تخصصی
 • عدم امكان اجرا با توجه به شرايط و امكانت موجود
 • جزئي از شرح وظيفه واحد يا كارمند باشد
 • جنبه درخواست يا شكايت داشته باشد
 • اگر صرفاً منافع فرد يا گروه پيشنهاددهنده و يا گروه و فرد خاصي را مدنظر باشد