سامانه پیشنهادات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

آرشیو اخبار

عملکرد نظام پیشنهادات دانشگاه های علومپزشکی کشوربر اساس مدل منتخب مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.دانشگاه های علوم پزشکی شیراز (با کسب بالاترین امتیاز)، همدان، بوشهر، بیرجند و قزوین به عنوان 5 دانشگاه پیشرو انتخاب شدند. بدینوسیله از اقدامات  ارزشمند ریاستمحترم دانشگاه­های فوق الذکر و کلیه همکاران محترم پیرامون استقرار نظام پیشنهادات و اجرای آنتشکر و قدردانی می گردد.

عملکرد نظام پیشنهادات دانشگاه های علومپزشکی کشوربر اساس مدل منتخب مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.مدل ارزیابی نظام پیشنهادها حول 7 معیار (شامل رهبری- سازماندهی- آموزش، فرهنگ­سازی و اطلاع­رسانی نظام انگیزش- مدیریت سیستم اطلاعاتی- فرایندها و نتایج و دستاوردها) و 65 زیرمعیار (شاخص) طراحی شده است. در بخش­هایی از طراحی مدل مزبور از مدل اروپایی تعالی سازمانی الهام گرفته شده است. در این مدل مجموع امتیازات 1000 امتیاز می باشد. معیارها در دو بخش توانمندساز(6 معیار اول) و نتایج (معیار 7) تقسیم می­شوند.

دانشگاه علوم پزشکی شیراز (با کسب بالاترین امتیاز)، همدان، بوشهر، بیرجند و قزوین به عنوان 5 دانشگاه پیشرو انتخاب شدند. بدینوسیله از اقدامات  ارزشمند ریاستمحترم دانشگاه­های فوق الذکر و کلیه همکاران محترم پیرامون استقرار نظام پیشنهادات و اجرای آنتشکر و قدردانی می گردد.

همچنین از اقدامات ارزشمند همکاران محترم دانشگاه های علوم پزشکی شیراز، همدان، بوشهر، بیرجند، قزوین، مازندران، اراک، اردبیل، البرز، سبزوار، گناباد، مشهد، اصفهان، قم، کاشان، کرمان، زاهدان و یزد پیرامون استقرار نظام پیشنهادات و مشارکت در ارزیابی تقدیر میگردد.