سامانه پیشنهادات - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

آرشیو اخبار

آرشیو عناوین پیشنهادات پذیرفته شده

آرشیو عناوین پیشنهادات پذیرفته شده پیشنهادهای دانشگاه علوم پزشکی فسا 1- نصب دستگاه POS در واحد پذیرش و صندوق بیمارستان- مراکز بهداشتی ودرمانی ، آزمایشگاه ، بهداشت علاوه بر دریافت وجه نقد در صورت عدم داشتن وجه نقد توسط مشتریان 2-ساخت استراحتگاه در محوطه بیمارستان یا فضای بلاستفاده موجود ...

ارزیابی عملکرد نظام پیشنهادات

ارزیابی عملکرد نظام پیشنهادات عملکرد نظام پیشنهادات دانشگاه های علومپزشکی کشوربر اساس مدل منتخب مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.دانشگاه های علوم پزشکی شیراز (با کسب بالاترین امتیاز)، همدان، بوشهر، بیرجند و قزوین به عنوان 5 دانشگاه پیشرو انتخاب شدند. بدینوسیله از اقدامات  ارزشمند ریاستمحترم ...